Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Kormány 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelete

az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról

 

A Kormány az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. Törvény 14. § a)–f) pontjában, a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény 42/A. § a) és b) pontjában, valamint a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

 

A fémkereskedelmi hatóság kijelölése

 

1. § (1) A Kormány fémkereskedelmi hatóságként a Vám- és Pénzügyõrséget jelöli ki.

 

(2) A fémkereskedelmi hatóság az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. tör vény ben (a továbbiakban: Fémtv.) meghatározott feladatokat, a külön jogszabály szerinti felsõ-, közép- és alsó fokú szervei útján látja el.

 

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) telephely: fizikailag (pl. fallal, kerítéssel, mérési ponttal) elkülönített, helyrajzi számmal beazonosított hely, ahola Fémtv.-ben meghatározott engedély birtokában fémkereskedelmi engedély köteles termékek átvételét, raktározását, tárolását végzik,

b) vámtarifaszám: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2009. január 1-jén érvényes állapota szerint meghatározott vámtarifaszám, ami alá a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag – a Fémtv. melléklete szerinti több fémet tartalmazó anyag esetén a legnagyobb tömegarányú fémalkotó szerint – besorolható,

c) vegyes fém: a Fémtv. melléklete szerinti több fémet tartalmazó, a telephelyre beszállított, még szét nem válogatott tárgyak összessége.

 

A fémkereskedelmi engedély kiadására irányuló eljárás részletes szabályai

 

3. § (1) A fémkereskedelmi engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú, a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzétett formátumban, a kérelmező székhelye szerint területileg illetékes regionális ellenőrzési központhoz kell benyújtani.

(2) A fémkereskedelmi engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) ha az engedélyt kérő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást arról, hogy az engedélyt kérő – a szolgáltatási engedély iránti kérelme benyújtásának

időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül;

b) kizárólag a telephelyet igénylő tevékenység esetében a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag raktározására, tárolására működtetni kívánt, továbbá az előbbiekkel ajtó, ablak vagy más módon közvetlen összeköttetésben lévő helyiségek használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot;

c) kizárólag a telephelyet igénylő tevékenység esetében a telephely berendezéseinek technológiai rajzát, műszaki leírását, a technológiai folyamatábrát;

d) kizárólag a telephelyet igénylő tevékenység esetében a tárolt, betárolt fémkereskedelmi engedély köteles anyag készletre vétele, készletcsökkenése (készletváltozása) nyilvántartási és bizonylati rendszerének leírását;

e) a telephelyen folytatott tevékenységhez jogszabályban előírt, jogerős hatósági engedélyt (a kiadó hatóság, az engedély megnevezése, száma, kiadásának időpontja);

f) az anyagkísérő okmány aláírására jogosult személyeknek a cégjegyzésre jogosult személy által cégszerűen ellenjegyzett aláírásmintáját;

g) a fémkereskedő engedélyköteles anyagok azonosításához alkalmazott leírásait (mintavétel, azonosítási módszerek);

h) a tevékenységi biztosíték számításának levezetését;

i) a Fémtv.-ben és e rendeletben előírt nyilvántartás mintáját vagy az azokra vonatkozó számítógépes nyilvántartás leírását.

(3) A kérelmezőnek az (2) bekezdés a) és f) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolnia.

 

4. § (1) A területileg illetékes vám- és pénzügyőri hivatal a fémkereskedelmi engedély iránti kérelem benyújtását követő10 munkanapon belül a kérelmező telephelyén helyszíni szemlét tart, amelynek időpontjáról előzetesen értesíti az 1. számú melléklet 1.9. pontja szerint megadott kapcsolattartó személyt.

(2) A területileg illetékes vám- és pénzügyőri hivatal a benyújtott fémkereskedelmi engedély iránti kérelemben és az ahhoz csatolt, vagy a helyszínen megtekintett okiratokban, bizonylatokban foglaltak helyszíni ellenőrzésének eredményét a kérelmező jelenlétében felvett jegyzőkönyvben rögzíti.

 

5. § (1) A fémkereskedelmi engedély

a) a kérelmezőnek a fémkereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelemben foglalt kérésére határozott időre, de legfeljebb öt évre,

b) a kérelmező a) pont szerinti kérésnek hiányában határozatlan időre

adható ki.

(2) A regionális ellenőrzési központ a helyszíni szemlét követően a kérelem benyújtásától számított 22 munkanapon belül határozatban közli a kérelmezővel a tevékenységi biztosítékként felajánlott összeg elfogadását vagy attól eltérő összegben való megállapítását.

(3) A regionális ellenőrzési központ a fémkereskedelmi engedélyt a 4. számú 2szerinti adattartalmú nyomtatványon adja ki. A regionális ellenőrzési központ a fémkereskedelmi engedélybe foglalja vagy 5 munkanapon belül a fémkereskedelmi engedélyhez csatolja a kérelemhez benyújtott nyilvántartás mintájának jóváhagyását vagy a számítógépes nyilvántartás-vezetést engedélyező határozatot. A területileg illetékes vám- és pénzügyőri hivatal a nyilvántartást az engedély kiadását követő 8 munkanapon belül köteles hitelesíteni. A fémkereskedőnek a fémkereskedelmi tevékenység tényleges megkezdését megelőzõen legalább 8 munkanapon belül kell kérnie a nyilvántartás hitelesítését.

 

A fémkereskedelmi engedély módosítása

 

6. § (1) A Fémtv. 8. § (7) bekezdésének alkalmazásában a fémkereskedelmi engedélykérelemben megadott, valamint az engedélyben foglalt adatokat érintõ változást, módosítást bejelentési kötelezettséggel járó változásnak kell tekinteni.

(2) A bejelentési kötelezettséggel járó változást a regionális ellenõrzési központhoz a változás bekövetkeztétõl számított 8 munkanapon belül – az anyagkísérõ okmány aláírására jogosultak személyének változása esetén haladéktalanul – be kell jelenteni. A bejelentés az 1. számú melléklet szerinti engedélykérelem formanyomtatványán teljesíthetõ, amely – a kizárólag a fémkereskedõ székhelyének, levelezési címének, cégvezetõje, kapcsolattartó személye és az anyagkísérõ okmány aláírására jogosultak adatainak, pénzforgalmi számlaszámára és számlavezetõ pénzintézetére vonatkozó adatainak megváltozása kivételével – a fémkereskedelmi engedély módosítása iránti kérelemnek minõsül. Az engedély módosításának nem minõsülõ adatváltozásokat a regionális ellenõrzési központ külön hatósági döntés nélkül vezeti át a nyilvántartáson.

(3) A fémkereskedelmi engedély módosítása iránti kérelemhez a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek egymás közti szervezeti jogutódlása esetén a fémkereskedelmi engedély jogutódra való átszállásának bejelentésekor csatolni kell:

a) a cégformában beállt változás miatti jogutódlás esetén a tulajdonlásra és a tevékenységi biztosíték letételére vonatkozó okiratokat,

b) a jogutódlás egyéb eseteiben pedig az eredeti fémkereskedelmi engedély megszerzéséhez benyújtandó – a jogutódra vonatkozó – okmányokat, igazolásokat.

(4) A regionális ellenõrzési központ a módosítás iránti kérelemben foglaltak alapján

a) bevonja

aa) a fémkereskedelmi engedélyt vagy

ab) a betétlapot, és

b) kiadja

ba) az új fémkereskedelmi engedélyt vagy

bb) a betétlapot. A fémkereskedõnek egyik telephelyre vonatkozó engedélye megszûnése esetén a regionális ellenõrzési központ a telephelyre vonatkozó betétlapot vonja be.

 

7. § A Fémtv. 8. § (7) bekezdésében meghatározott változásnak kell tekinteni a technológiai és technikai feltételek megváltozását, a jogszabályban elõírt hatósági engedélyekben, szakhatósági hozzájárulásokban foglaltaktól eltérõ működtetést, továbbá átvett fémkereskedelmi engedély köteles termékek biztonságos raktározásának, tárolásának és a pontos mennyiségi számbavétel feltételének megváltozását.

 

A tevékenységi biztosítékra vonatkozó részletes szabályok

 

8. § (1) A tevékenységi biztosíték összege – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – telephelyenként 5 millió forint. A több telephellyel rendelkezõ fémkereskedõnek a tevékenységi biztosítékot legfeljebb 25 millió forint összegben kell nyújtania. A telephely fenntartása nélkül folytatható tevékenység esetében a biztosíték összege 5 millió forint.

(2) Ha a Fémtv. 5. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége alapján megállapítható, hogy a tárgyévet megelõzõ év havi átlagában átvett fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítésébõl származó tényleges árbevétel nem éri el az 25 millió forintot, a tevékenységi biztosíték összegét a hatóság a fémkereskedõ kérelmére

a) abban az esetben ha a fémkereskedõ e tevékenységét legalább két éve folyamatosan végzi, a telephely fenntartása nélkül folytatható tevékenység, illetve a telephely fenntartásával folytatott tevékenység esetében telephelyenként 1 millió, több telephellyel rendelkezõ kereskedõ esetén legfeljebb 5 millió forintban,

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben a telephely fenntartása nélkül folytatható tevékenység, illetve a telephely fenntartásával folytatott tevékenység esetében telephelyenként 2,5 millió, több telephellyel rendelkezõ kereskedõ esetén legfeljebb 12,5 millió forintban állapítja meg.

 (3) Ha fémkereskedõ engedélyköteles tevékenységét a tárgyévben kezdte meg, a (2) bekezdés alkalmazásában a tárgyévet megelõzõ év havi átlagában átvett fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítésébõl származó tényleges árbevételeként a fémkereskedõ által az engedély iráni kérelemben a Fémtv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján közölt mennyiség alapján a (2) bekezdés szerinti kérelemben megjelölt tervezett havi árbevételt kell alapul venni.

(4) A fémkereskedelmi hatóság a tevékenységi biztosíték összegét hivatalból az (1) bekezdésben foglalt összegtõl magasabb, a jogsértés súlyához igazodó, de legfeljebb a telephely fenntartása nélkül folytatható tevékenység, illetve a telephely fenntartásával folytatott tevékenység esetében telephelyenként 10 millió, több telephellyel rendelkezõ kereskedõ esetén 50 millió forintos összegben határozza meg, ha

a) a fémkereskedõ a Fémtv. 5. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen – a megelõzõ 90 napban legálabb 5 alkalommal – valótlan adattartalommal tesz eleget, és azt a fémkereskedelmi hatóság észleli;

b) a fémkereskedõt, a fémkereskedõ munkavállalóját vagy a fémkereskedõ nevében eljáró más személyt a fémkereskedelmi tevékenységgel összefüggõ bûncselekményért jogerõsen elítélték.

(5) A tevékenységi biztosíték nem vehetõ igénybe, ha a fémkereskedõ a Fémtv. 8. § (3) bekezdése szerinti esetekben meghatározott fizetési kötelezettségének a fémkereskedelmi hatóság honlapján tájékoztatóban közzétett számlára történõ átutalással eleget tett.

 

9. § (1) A tevékenységi biztosíték készpénz vagy pénzügyi biztosíték lehet. Készpénzben nyújtott tevékenységi biztosítéknak minõsül a fémkereskedelmi hatóság honlapján tájékoztatóban közzétett számlára, tevékenységi biztosíték céljára történõ banki átutalás. A készpénzben nyújtott tevékenységi biztosíték után a fémkereskedelmi hatóságnak kamatfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

(2) Pénzügyi biztosítékként a visszavonhatatlan vagy a kizárólag olyan visszavonható pénzügyi biztosíték fogadható el, amely a visszavonás lehetõségét a területileg illetékes regionális ellenõrzési központ jóváhagyásához is köti. A pénzügyi biztosíték visszavonása akkor hagyható jóvá, ha a fémkereskedõnek nincs a fémkereskedelmi hatóság felé fennálló tartozása. A pénzügyi biztosíték érvényességének lejártát legalább 60 nappal megelõzõen, az érvényesség lejártának napját követõ naptól érvényes újabb pénzügyi biztosítékot kell a fémkereskedelmi hatósághoz benyújtani.

(3) Pénzügyi biztosítékként olyan bankgarancia fogadható el, amely

a) a regionális ellenõrzési központ által kiadott határozatban elõírt összegre szól és meghatározott határnapig érvényes,

b) eredeti bankgarancia, és amelyben a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a Fémtv. 8. § (3) bekezdése szerinti esetekben, a regionális ellenõrzési központ igénybejelentése alapján, feltétel nélkül

– a banki forgalom szabályozására vonatkozó elõ írások szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül – teljesít,

c) a fizetési igény bejelentésére a területileg illetékes regionális ellenõrzési központot kizárólagos kedvezményezettként jelöli meg,

d) visszavonhatatlan vagy kizárólag a területileg illetékes regionális ellenõrzési központ jóváhagyásával visszavonható.

(4) Nem fogadható el a bankgarancia, ha a bankgaranciát nyújtó hitelintézettel szemben a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló tör vény 157. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.

(5) A bankgaranciának tartalmazni kell

a) a bankgaranciát nyújtó hitelintézet megnevezését, bankszámlaszámát;

b) a megbízó nevét, címét, bankszámlaszámát, adószámát;

c) a garancia összegét számmal és betûvel;

d) a garancia érvényességének kezdõ és végsõ idõpontját;

e) a (3) bekezdés b), c) és d) pontjában foglalt kötelezettségvállalást.

(6) Tevékenységi biztosítékként azt a biztosítási szerzõdés alapján kiállított kötelezvényt (a továbbiakban: biztosítói kötelezvény) lehet elfogadni, amely a (3) és (5) bekezdésben foglaltakat értelemszerûen tartalmazza.

(7) Nem fogadható el tevékenységi biztosítékként az olyan biztosító által kiállított biztosítói kötelezvény, amelynek tevékenységi körében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 1996. évi CXVI. törvény 216. §-a szerinti szükséghelyzet alakult ki.

(8) A nem magyar nyelven kiállított bankgarancia kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

 (9) A fémkereskedõ által, bankgaranciában nyújtott biztosíték esetén a bankgarancia érvényességének lejártát legalább 60 nappal megelõzõen az érvényesség lejártának napját követõ naptól érvényes újabb bankgaranciát kell a regionális ellenõrzési központhoz benyújtani.

(10) A tevékenységi biztosíték összegének csökkentése esetén a fémkereskedelmi hatóság haladéktalanul intézkedik a különbözet felszabadításáról, illetve visszafizetésérõl.

 

A fémkereskedõ nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályok

 

10. § (1) A Fémtv.-ben meghatározott nyilvántartás számítógépes vezetését, valamint az anyagkísérõ okmány számítógépes elõállítását és kitöltését az e §-ban meghatározott követelményeknek megfelelõ, a regionális ellenõrzési központ által engedélyezett számítógépes programokkal lehet végezni.

(2) A Fémtv.-ben meghatározott nyilvántartások számítógépes vezetésére szolgáló program (a továb biak ban: nyilvántartó program) és az anyagkísérõ okmány számítógépes elõállítását és kitöltését végzõ program (a továbbiakban: bizonylat-kiállító program) engedélyezéséhez szükséges feltétel, hogy

A) A program a felhasználókat és azok hozzáférési jogosultságát nyilvántartsa, a felhasználók körében, illetve azok jogosultságában beállt változásokat nyomonkövesse,

b) a felhasználó által végzett munkafolyamat (tevékenység/mûvelet) bármely idõszakra vonatkozóan naplózva legyen.

(3) A nyilvántartó program engedélyezéséhez a (2) bekezdésben meghatározott követelményeken túl szükséges továbbá, hogy

a) a program biztosítsa a nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõ adattartalommal való vezetését;

b) a nyilvántartás adatainak utólagos módosítását a program naplózza;

c) a program mentett adatainak visszatöltése ellenõrizhetõ és kinyomtatható legyen az alábbi adattartalommal:

ca) a visszatöltés idõpontja,

cb) a visszatöltés indoka,

cc) a visszatöltést végzõ felhasználó neve, jogosultsága,

cd) a visszatöltött adatok archiválásának idõpontja;

d) a program tegye lehetõvé, hogy a (2) bekezdésben, illetve az e bekezdés c) pontjában szereplõ adatok bármikor lekérdezhetõek és kinyomtathatóak legyenek.

(4) A bizonylat-kiállító program engedélyezéséhez a (2) bekezdésben meghatározott követelményeken túl szükséges továbbá, hogy

a) a program által készített bizonylatok formátuma, tartalma, kiállításának és feldolgozásának rendje megfeleljen a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek,

b) a program a felhasznált sorszám (ideértve a stornózott sorszámot is) ismételt felhasználását ne engedélyezze,

c) a program kizárólag a regionális ellenõrzési központ által az adott idõszakra kiadott sorszámok felhasználását, emelkedõ számsorrendben, kizárólag egy alkalommal tegye lehetõvé a bizonylat kiállítása során, és önálló

sorszámgenerálást vagy ugyanazon számsorrend újbóli felhasználását ne tegye lehetõvé.

 

11. § (1) A nyilvántartó program, illetve a bizonylat-kiállító program engedélyezésére irányuló kérelem a Fémtv. 8. §-a szerinti engedélykérelem benyújtásával egyidejûleg vagy az engedély kiadását köve tõen bármikor benyújtható a regionális ellenõrzési központhoz.

(2) Az engedélyezett nyilvántartó, illetve a bizonylat-kiállító program módosított változatára való áttérést – kivéve, ha a módosítás a törzsadatok változása miatt szükséges – a regionális ellenõrzési központhoz elõzetesen be kell jelenteni, és egyidejûleg kérni kell a módosított program engedélyezését. A regionális ellenõrzési központ a programmódosítást a kérelem benyújtását követõ 5 munkanapon belül hozott határozatban engedélyezi vagy elutasítja. Az engedélyezõ határozatban meghatározásra kerül a módosított nyilvántartó, illetve bizonylat-kiállító program használatának kezdõ idõpontja is.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell:

a) a program alkalmazásának –, illetve a (2) bekezdésben foglalt esetben a program módosításának – részletes leírását,

b) a programkészítõ vagy a forgalmazó nyilatkozatát arról, hogy a program jogszerûen került a kérelmezõ birtokába,

c) a telepített nyilvántartó program adatbázis fájljának (fájljainak) elérési útvonalát.

 

12. § (1) A nyilvántartó program adatbázisának helyreállítása a területileg illetékes vám- és pénzügyõri hivatalhoz történõ elõzetes bejelentés alapján végezhetõ. A bejelentésnek tartalmaznia kell az adatbázis helyreállításának okát, pontos helyét és idejét. A bejelentésben foglaltakat a területileg illetékes vám- és pénzügyõri hivatal a helyszínen ellenõrizheti.

(2) Az engedélyezett programtól eltérõ program használata vagy az engedélyezett program a 10. § (2)–(3) bekezdése rendelkezéseinek megsértése melletti használata esetén a regionális ellenõrzési központ manuális

nyilvántartás-vezetési kötelezettséget ír elõ, és a nyilvántartó program használatára kiadott engedélyt a manuális nyilvántartás hitelesítésének napjával visszavonja.

(3) A (2) bekezdés szerinti döntés kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül az fémkereskedõ köteles a manuális nyilvántartást benyújtani a regionális ellenõrzési központhoz, amely azt – a benyújtástól számított 5 munkanapon belül – jóváhagyja vagy elutasítja. A regionális ellenõrzési központ a jóváhagyott manuális nyilvántartást – a jóváhagyással egyidejûleg – megküldi a területileg illetékesvám- és pénzügyõri hivatalhoz, amely azt 8 munkanapon belül hitelesíti.

 

13. § (1) A fémkereskedõnek a telephelyen annak nyitvatartási idejét jól látható helyen és formában fel kell tüntetnie. A telephely nyitvatartási rendjét az engedély kézhezvételétõl, illetve változás esetén, annak bekövetkeztét követõ 3 munkanapon belül be kell jelenteni a területileg illetékes vám- és pénzügyõri hivatalhoz.

(2) A fémkereskedõnek a fémkereskedelmi engedély átvételét követõ 5 munkanapon belül a mûködés megkezdésének idõpontját a területileg illetékes vám- és pénzügyõri hivatalhoz írásban be kell jelentenie, ha ez az engedély átvételének idõpontjától eltér.

(3) A fémkereskedõnek ki kell jelölni azt a személyt, aki a területileg illetékes vám- és pénzügyõri hivatallal az együttmûködésért és a hatósági ellenõrzés helyszíni feltételeinek biztosításáért felelõs (a továbbiakban: felelõs vezetõ). Külön kijelölés hiányában a felelõs vezetõ az engedély iráni kérelemben erre a feladatra kijelölt cégvezetõ.

(4) A fémkereskedõnek a felelõs vezetõ kijelölését és az abban bekövetkezõ változást a regionális ellenõrzési központ felé írásban be kell jelentenie a kijelölést, illetve a változást követõ 8 munkanapon belül.

(5) Fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak a telephelyre történõ be-, illetve kitárolásakor az adott tevékenység során végzett hulladékkezelõ tevékenységhez a külön jogszabályban alapján szükséges szakképesítéssel rendelkezõ személynek kell közremûködnie.

(6) A fémkereskedõ köteles fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok tárolására, raktározására szolgáló telephely megfelelõ õrzés-védelmérõl gondoskodni.

(7) A fémkereskedõ a telephelyen tárolt, raktározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok beszerzésére vonatkozó okiratokat és nyilvántartásokat köteles a helyszínen õrizni.

(8) A fémkereskedõ a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mérlegeléséhez csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) által hitelesített mérleget használhat. A fémkereskedõ az anyagmozgatást szolgáló technikai eszközöket és személyzetet köteles biztosítania a fémkereskedelmi hatóság ellenõrzése során.

(9) Az ellenõrzést végzõ fémkereskedelmi hatóság a mérõberendezést határozattal mérési célra alkalmatlanná nyilvánítja és használatát megtiltja, ha bármely ellenõrzés során a mérési pontatlanság az 5%-ot meghaladja.

(10) A fémkereskedelmi hatóság a (9) bekezdése alapján hozott határozatáról a MKEH-t értesíti.

(11) A (9) bekezdés szerinti határozat elleni fellebbezés tárgyában a felügyeleti szerv 5 munkanapon belül dönt. A döntésig a mérlegelõ-berendezés nem használható.

 

14. § (1) A fémkereskedõ az engedélyezett telephelyét az erre vonatkozó engedélyben foglaltak szerint köteles mûködtetni. A fémkereskedelmi hatóság az engedélyben foglaltakat köteles ellenõrizni.

(2) A fémkereskedõ a telephelyen tárolt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag mennyiségének, illetve azonosságának megállapításához szükséges nyilvántartásokat, beszerzést igazoló okmányokat az ellenõrzést végzõk rendelkezésre bocsátja.

(3) A telephelyen tárolt fémkereskedelmi engedélyköteles anyagból, annak azonosítása céljából az ellenõrzést végzõ hatóság ellenszolgáltatás nélkül mintát vehet.

(4) A fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedõ vagy az általa foglalkoztatott személy e rendeletben elõírt képesítésének meglétét, annak érvényességét, valamint a tevékenységének gyakorlása során a képesítéssel rendelkezõ személy foglalkoztatását a helyszínen ellenõrizheti.

 (5) A fémkereskedelmi hatóság ellenõrzi a fémkereskedelmi engedélyben szereplõ, annak alapjául szolgáló körülményekben történõ változással kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítését az átadott nyilvántartások, iratok és a helyszíni szemle adatai alapján.

 

15. § (1) A hatósági ellenõrzés ellátásához a fémkereskedõ

a) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mennyiségi megállapításához szükséges hitelesített mérõmûszerekrõl, eszközökrõl, a mintavételhez szükséges eszközökrõl, a vett minták biztonságos tárolásáról gondoskodik, és ezeket az ellenõrzéssel megbízottak részére bocsátja;

b) a telephely mûszaki berendezéseinek és felszerelésének megvizsgálásához szükséges eszközöket és segítõ személyzetet az ellenõrzést végzõk rendelkezésére bocsátja;

c) együttmûködik az ellenõrzést végzõkkel és részükre a szükséges felvilágosítást megadja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a fémkereskedõnek költségére és veszélyére kell – az ellenõrzés célja által indokolt mértékig és az érintett anyagfajta tekintetében – az ellenõrzést végzõk rendelkezésére bocsátania.

 

Készletfelvétel, készletbevallás

 

16. § (1) A fémkereskedõ a hatósági ellenõrzés esetén a készletfelvételhez készletbevallást ad.

(2) A fémkereskedõnek a készletbevallásban a telephelyen tárolt minden fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot – tárolóegységenként, és tárolóhelyiségenként részletezve – fel kell tüntetnie.

(3) A készletbevallásnak tartalmaznia kell:

a) a tárolóhelyek szerinti bontásban a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fajtáját, vámtarifaszámát, mennyiségét;

b) a készletbevallás átadásának idõpontját;

c) a felelõs vezetõ aláírását és nyilatkozatát arról, hogy a készletbevallásban feltüntetett helyeken kívül nem tárolnak máshol fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot.

 

17. § (1) A 16. § (1) bekezdése szerinti készletfelvétel ellenõrzése történhet tételes vagy egyszerûsített ellenõrzéssel. Az egyszerûsített ellenõrzés szúrópróbaszerû vagy adminisztratív.

(2) Az ellenõrzést a készletfelvétel céljából adott készletbevallás adatainak alapulvételével kell elvégezni.

(3) A tételes ellenõrzés külsõ és belsõ fémkereskedelmi engedélyköteles anyagvizsgálatból áll. A külsõ anyagvizsgálat a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mennyiségének, azonosságának megállapításából áll. A belsõ anyagvizsgálat kiterjed az anyag azonosítására, továbbá mennyiségének, vámtarifaszámának, származási helyének ellenõrzésére, illetve azoknak az adatoknak, okmányoknak, iratoknak a megvizsgálására, amelyek a készletfelvételhez szükségesek.

(4) Az egyszerûsített ellenõrzés lehet

a) szúrópróbaszerû, amely teljes körû külsõ anyagvizsgálatból, és a kiválasztott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokra kiterjedõ tételes ellenõrzésbõl, vagy

b) adminisztratív, amely a nyilvántartás, annak mellékletei és a készletbevallás vizsgálatából áll.

(5) Egyszerûsített ellenõrzést lehet folytatni akkor, ha a fémkereskedelmi hatóság értékelése alapján a tételes ellenõrzésre nincs szükség.

(6) Tételes ellenõrzést kell végezni, ha jogszabályt sértõ cselekmény elkövetésére gyanú merül fel, továbbá ha a fémkereskedõ ellen csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul.

(7) Amennyiben a szúrópróbaszerû vagy adminisztratív ellenõrzés alkalmazása során a készletbevallás és a nyilvántartás adatai között eltérés tapasztalható, tételes ellenõrzést kell tartani.

(8) Az ellenõrzés tényét és módját, annak eredményét – így különösen az anyagvizsgálat alá vont anyagok mennyiségét, azonosító adatát és a vizsgálatot végzõ megállapításait – a készletfelvételi jegyzõkönyvön fel kell jegyezni.

(9) A Fémtv. 12. § (4) bekezdés szerint kiadni rendelt, de át nem vett lefoglalt anyagot, dolgot és eszközt, valamint a Fémtv. 12. § (5) és (6) bekezdés szerint elkobzott anyagot, dolgot és eszközt a fémkereskedelmi hatóság árverés vagy elektronikus árverés (továbbiakban: árverés) útján értékesíti.

(10) Az árverés útján történõ értékesítés során az adózás rendjérõl szóló tör vénynek az ingóságok árverés és elektronikus árverés útján történõ értékesítésére vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak.

 

A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag azonosítását, nyomon követését biztosító rendelkezések

 

18. § (1) A fémkereskedõ telephelyén a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat fajtánként, egymástól elkülönítve köteles tárolni. A tárolóhelyiségeket, tárolóhelyeket, tárolóegységeket egyértelmûen beazonosítható módon, a telephely mûszaki rajzán jelölni köteles.

(2) A fémkereskedõ az Fémtv. 4. § (5) bekezdésében megjelölt elkülönített tárolás során a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat köteles fajtánként külön, a vámtarifaszám legalább elsõ négy számjegyének feltüntetésével ellátva tárolni, ha a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot

a) magánszemélytõl,

b) üzletszerû gazdasági tevékenységet nem folytató jogi személytõl,

c) üzletszerû gazdasági tevékenységet nem folytató jogi személyiség nélküli szervezettõl vesz át.

(3) A fémkereskedõ a vegyes fémként nyilvántartásba vett fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a telephelyén a szétválogatás elvégzéséig, de legkésõbb az átvételtõl számított hatodik naptári napig tárolhatja.

 

19. § (1) A fémkereskedõnek a Fémtv. 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti nyilvántartást a fémkereskedelmi hatóság által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon folyamatosan kell vezetni.

(2) A fémkereskedõnek a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárgyhavi forgalmáról, a bevételi és kiadási jogcímeken szerepeltetett, valamint a tárgyhavi nyitó és záró készletérõl a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzétett nyomtatványkitöltõ program segítségével kitöltött nyomtatványon havi zárást kell készítenie.

(3) A nyilvántartás vezetésekor az üzleti és egyéb, jogszabály által védett titok és a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseknek megfelelõen kell eljárni, és azt kizárólag a fémkereskedelmi hatóságnak lehet, illetve – felkérésre – kell rendelkezésre bocsátani.

(4) A nyilvántartás e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén számítógépes úton is vezethetõ.

 

20. § (1) A fémkereskedõnek a 19. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásból elektronikus formában naponta, a tárgynapot követõ munkanapon, a 19. § (2) bekezdése szerinti havi zárásról legkésõbb a tárgyhót követõ hónap 20. napjáig adatszolgáltatást kell teljesítenie.

(2) A fémkereskedõ az adatszolgáltatást az e célra rendszeresített, a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzétett nyomtatványkitöltõ program segítségével kitöltött nyomtatványnak a területileg illetékes vám- és pénzügyõri hivatalhoz való elektronikus úton történõ megküldésével teljesíti.

(3) A fémkereskedelmi hatóság az adatszolgáltatás elektronikus úton történõ teljesítéséhez a központi elektronikus szolgáltató rendszeren (a továbbiakban: KR) keresztül hozzáférhetõ informatikai rendszert (a továbbiakban: informatikai rendszer) mûködtet.

(4) Az adatszolgáltatás elektronikus úton történõ teljesítéséhez a fémkereskedõnek, illetve az általa meghatalmazott vagy megbízott képviseleti joggal rendelkezõ személynek (a továbbiakban: képviselõ) a KR rendeletben meghatározott ügyfélkapuval kell rendelkeznie (a továbbiakban: eljárási jogosultság).

(5) A fémkereskedõ, illetve a képviselõ az eljárási jogosultságát az adatszolgáltatás elektronikus úton történõ elsõ teljesítését legalább 22 munkanappal megelõzõen a fémkereskedelmi hatóság által erre rendszeresített – a fémkereskedelmi hatóság internetes honlapján közzétett – nyomtatványon a fémkereskedelmi hatósághoz

bejelenti, és ugyanezen nyomtatványon kell az eljárási jogosultságban bekövetkezett mindennemû változást is bejelentenie.

(6) A bejelentés alapján a fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedõt, illetve a képviselõt nyilvántartásba veszi, a bejelentett változásokat rögzíti és errõl a fémkereskedõt haladéktalanul értesíti.

(7) A fémkereskedelmi hatóság az adatszolgáltatás elektronikus úton történõ teljesítéséhez olyan elektronikus nyomtatványt biztosít, melyet kitöltés után a rendszer részét képezõ titkosítási eljárást követõen a fémkereskedõn

kívül csak a fémkereskedelmi hatóság ismerhet meg.

(8) A fémkereskedõ, illetve a képviselõ az adatszolgáltatás elektronikus úton történõ teljesítését – sikeres személyazonosítást követõen – a KR útján kezdeményezheti.

(9) A KR a kitöltött, megküldött elektronikus nyomtatványt haladéktalanul érkeztetõ számmal és idõbélyegzõvel látja el. A KR az adatszolgáltatást a (8) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményezõ fémkereskedõt, illetve képviselõt az elektronikus nyomtatvány beérkezésének idõpontjáról és érkeztetõ számáról elektronikus üzenet formájában a KR értesítési tárhely szolgáltatásán keresztül értesíti. A KR által küldött, idõbélyegzõvel ellátott értesítésben szereplõ beérkezési idõpont egyúttal az elektronikus nyomtatvány fémkereskedelmi hatósághoz történt beérkezésének idõpontját is jelöli.

(10) A fémkereskedelmi hatóság az elektronikus nyomtatvány adatait informatikai rendszerében rögzíti.

(11) Ha a fémkereskedelmi hatóság a KR-bõl átvett elektronikus nyomtatványról megállapítja, hogy az idõbélyegzõben feltüntetett idõpontot megelõzõen a nyomtatványon szereplõ tárgynap tekintetében már teljesítették az adatszolgáltatást, az elektronikus nyomtatvány adatainak feldolgozását – a javításra irányuló elektronikus nyomtatvány esetét kivéve – visszautasítja, és errõl az adatszolgáltatást a (8) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményezõ fémkereskedõt, illetve képviselõt a KR értesítési tárhely útján tájékoztatja.

(12) A napi adatszolgáltatás elektronikus úton történt teljesítésének idõpontja az idõbélyegzõben szereplõ idõpont.

(13) Amennyiben az informatikai rendszerben üzemzavar történik, a fémkereskedelmi hatóság az üzemzavarról, illetõleg az üzemzavar elhárítását követõen annak kezdõ és megszûnési idõpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé a saját honlapján.

(14) A fémkereskedelmi hatóság az adatszolgáltatás elektronikus úton történõ teljesítése során szükséges informatikai követelményeket, illetve a szükséges tájékoztatásokat a kormányzati portálon, illetve a fémkereskedelmi hatóság honlapján közzéteszi.

(15) A fémkereskedelmi hatóság az informatikai követelmények megváltozását a változás idõpontját legalább 22 munkanappal megelõzõen közzéteszi.

(16) A napi adatszolgáltatási kötelezettségét adattartalmát a 3. számú melléklet a havi adatszolgáltatási kötelezettségét adattartalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.”

 

Megállapodás engedélyköteles termék beszerzésérõl

 

21. § (1) A Fémtv. 4. § (2) bekezdésében foglalt írásbeli megállapodás adattartalmát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A megállapodást két eredeti példányban kell kiállítani, melybõl az egyik példányt a fémkereskedõ nyilvántartásai mellett köteles õrizni.

(3) A megállapodás második példányát a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot átadó személy az átadástól számított 5 évig köteles megõrizni.

 

Nyilatkozat engedélyköteles termék átvételérõl

 

22. § (1) A Fémtv. 4. § (3) bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozat mintáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A nyilatkozatot két eredeti példányban kell kiállítani, melybõl az egyik példányt a fémkereskedõ nyilvántartásai mellett köteles õrizni.

(3) A nyilatkozat második példányát a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot átadó személy az átadástól számított 5 évig köteles megõrizni.

(4) A Fémtv. 4. § (3) bekezdése alkalmazásában, személyazonosság igazolására alkalmas okmányok a személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetõi engedély és tartózkodási engedély.

(5) Abban az esetben, ha a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot átadó természetes személy az átadáskor személyazonosságát nem igazolja, az anyagátvételt meg kell tagadni.

(6) A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag jogszerû megszerzésére vonatkozó nyilatkozatot az átadó természetes személynek személyesen kell megtennie.

 

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállítása

 

23. § A fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokra vonatkozó szabályok ellenõrzése érdekében

a) megállíthatja a jármûveket, ellenõrizheti a szállítmányokat, a szállítási okmányokat, megállapíthatja és ellenõrizheti a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mennyiségét, eredetét;

b) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokból az ellenõrzés céljára ellenszolgáltatás nélkül mintát vehet.

 

Anyagkísérõ okmány

 

24. § (1) A fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokra szállításához elõírt anyagkísérõ okmány – a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú – szigorú számadású bizonylat, amellyel kapcsolatban elkövetett jogsértésre a számlára, nyugtára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az anyagkísérõ okmányt a fémkereskedõ 3 példányban állítja ki. Az anyagkísérõ okmány 3. példánya a kiállító fémkereskedõé, 1. és 2. példányt a fémkereskedõ átadja a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállítójának.

A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megérkeztével a címzett az 1. példányt a feladónak visszaküldi.

(3) A Fémtv. 4. § (8) bekezdésében meghatározott anyagkísérõ okmányt magyar nyelven kell kitölteni.

(4) A anyagkísérõ okmány formanyomtatványként történõ elõállítása kizárólag a Vám- és Pénzügyõrség Központi

Ellenõrzési Parancsnoksága engedélyével, az engedélyben meghatározott feltételek szerint végezhetõ.

(5) Az anyagkísérõ okmányt a fémkereskedõ a regionális ellenõrzési központ engedélye alapján számítógéppel

elõállíthatja a regionális ellenõrzési központ által kiadott, az engedélyben meghatározott sorszámtartományon belüli azonosító számok felhasználásával. A tárgyhót követõ hónap 10. napjáig engedélyes a tárgyhóban felhasznált, számítógéppel elõállított anyagkísérõ okmányok azonosító számait megadja a regionális ellenõrzési központnak, vagy amennyiben a tárgyhóban nem állított ki anyagkísérõ okmányt, errõl tájékoztatja a regionális ellenõrzési központot.

(6) A fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot szállító személy az anyagkísérõ okmányt a fémkereskedelmi hatóság képviselõjének, annak kérésére bemutatja.

(7) Az ellenõrzést végzõ jogosult az anyagkísérõ okmány adatait a tényleges szállítmánnyal összehasonlítani. Az ellenõrzés során a szállító jelenlévõ képviselõje köteles a fémkereskedelmi hatósággal közremûködni.

 

MELLÉKLETEK

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

a@a

(Hozzászólások, 2010.02.05 09:07)

mi lenne? a teleped alcuferié lesz, a házad helyén meg zsinagóga épül

Ezt meg ki írta?

(Balázs, 2009.12.30 11:24)

Az egész, ismét csak az ellenőrzésről szól! Sőt, egyes rendelekezései ellentétesek a törvénnyel! Mi lesz ebből...???