Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hatályba léptetõ rendelkezések

 

25. § (1) E rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetés napját követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–24. §-a, 25. § (5)–(6) bekezdése, valamint 26. § (2)–(5) és (7) bekezdése, 27. § (2)–(5) bekezdése, 28. § (2) bekezdése és 29. § 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 25. § (7) bekezdése, a 27. § (1) bekezdése, 28. § (1) és (3) bekezdése 2010. április 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet 25. § (9) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

(5) A Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: VPKr.) melléklete e rendelet 8. számú melléklete szerint módosul.

(6) A VPKr. 15. §-a (9) bekezdésének d) pontjában az „a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet” szövegrész helyébe az „az EK végrehajtási rendelet” szöveg lép.

(7) A VPKr. e rendelettel megállapított 6. § l) pontjában az „az anyagkísérõ okmány” szövegrész helyébe az „a termékkísérõ okmány, az egyszerûsített kísérõ okmány, a borkísérõ okmány, valamint az anyagkísérõ okmány” szövegész lép.

(8) Hatályát veszti a VPKr. 17. § (1) bekezdése.

(9) Hatályát veszti a VPKr. 6. § l) pontjában és a 15. § (2) bekezdés h) pontjában az „a termékkísérõ okmány,” szövegrész.

(10) E bekezdés, valamint a 25. § (5)–(6) és (8) bekezdése, a 26. §, a 27. § (2)–(5) bekezdése, a 28. § (2) bekezdése, a 29. § és a 8. számú melléklet 2010. január 2-án hatályát veszti.

(11) E bekezdés, valamint a 25. § (3) és (7) bekezdése, a 27. § (1) bekezdése és a 28. § (1) és (3) bekezdése 2010. április 2-án hatályát veszti.

(12) E bekezdés, valamint a 25. § (4) és (9) bekezdése 2011. január 2-án hatályát veszti.

 

Módosuló jogszabályok

 

26. § (1) A VPKr. 1. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány vámhatóságként a Vám- és Pénzügyõrséget jelöli ki. A Vám- és Pénzügyõrség az adópolitikáért felelõs miniszter irányítása alatt álló fegyveres rendvédelmi, államigazgatási szerv, amely országos hatáskörrel rendelkezõ, önállóan mûködõ és gazdálkodó, központi közhatalmi szerv.”

(2) A VPKr. 3. § (3) bekezdése a következõ o) és p) pontokkal egészül ki:

[Az országos parancsnokság feladata és hatásköre:]

„o) vezeti az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló törvény szerinti nyilvántartásokat, és intézkedik azoknak a vámhatóság hivatalos honlapján történõ közzététele iránt,

p) intézkedik a egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló törvény szerinti fémkereskedelmi engedély iránt benyújtott kérelmeknek és kiadott engedélyeknek a vámhatóság hivatalos honlapján történõ nyilvánosságra hozatala iránt.”

(3) A VPKr. 5. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(3) A kérelmezõ székhelye (lakóhelye) szerinti regionális parancsnokság, illetve – amennyiben a kérelmezõ székhelye (lakóhelye) az illetékességi területén van – a Vám- és Pénzügyõrség Központi Repülõtéri Parancsnoksága rendelkezik hatáskörrel:]

„c) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet (a továbbiakban: EK végrehajtási rendelet) 398. cikke szerinti engedélyezett feladói státusz engedélyezésére,”

(4) A VPKr. 5. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az integrált postaforgalom szabályai szerinti könnyített eljárás engedélyezését a kérelmezõ forgalmát ellenõrzõ vám- és pénzügyõri hivatal felügyeletét ellátó középfokú vámszerv végzi.”

(5) A VPKr. 6. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:

[6. § A Vám- és Pénzügyõrség Központi Ellenõrzési Parancsnokságának feladata és hatásköre:]

„l) engedélyezi az anyagkísérõ okmány formanyomtatványként történõ elõállítását,”

(6) A VPKr. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § A Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága feladata és hatásköre:

a) végzi az általa lefoglalt kábítószer, pszichotróp anyag és ezek prekurzorai a Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézetébe történõ szállítását, valamint az elfogott, elõállított, õrizetbe vett és fogva tartott személyek õrzését, kísérését,

b) intézi a külön jogszabállyal feladatkörébe utalt szakmai, szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási, gazdálkodási és egyéb ügyeket,

c) végzi a jogszabály által hatáskörébe utalt bûncselekmények megelõzését, felderítését, valamint nyomozását az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint,

d) végrehajtja a Vámáruraktár tekintetében az 5. § (1) bekezdésének a), b) és e) pontjaiban foglaltakat,

e) elvégzi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvényben a pénzügyi információs egységként mûködõ hatóság részére meghatározott feladatokat,

f) végzi az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításával járó feladatokat.”

(7) A VPKr. 9. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat Parancsnoksága feladat és hatásköre:]

„d) a szabálysértési eljárásban elrendelt elõvezetés végrehajtása,”

 

27. § (1) A VPKr. 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[15. § (1) A hatósági jogkörrel rendelkezõ alsó fokú szervek feladata és hatásköre:]

„b) ellátják a jövedéki ellenõrzéssel, hatósági felügyelettel, a vámhatóság hatáskörébe utalt adók, díjak tekintetében az adóztatással, adóellenõrzéssel és hatósági ellenõrzéssel, engedélyezéssel, valamint – a 18. § (7) bekezdésben foglaltak kivételével – a Jöt. és a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá az egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény szerinti nyilvántartásba vétellel kapcsolatos jogszabályban meghatározott elsõfokú hatósági feladatokat,”

(2) A VPKr. 15. § (1) bekezdése a következõ új r) ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi r) pont jelölése s) pontra változik:

[A hatósági jogkörrel rendelkezõ alsó fokú szervek feladat és hatásköre:]

„r) ellátják az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló törvény ben foglalt ellenõrzési feladatokat, melyek keretében közremûködnek az engedélyezési eljárásban, ellenõrzik a tárolt, raktározott, szállított fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok származását, eredetét, mennyiségét, továbbá vizsgálják a fémkereskedõ által vezetett nyilvántartásokat és teljesített adatszolgáltatásokat, illetve végrehajtják a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok lefoglalásával és szankcionálásával kapcsolatos feladatokat.”

 (3) A VPKr. 15. § (2) bekezdés c) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) A regionális ellenõrzési központok feladata és hatásköre – az (1) bekezdés b), c), f), g), k) és i) pontjában

meghatározottakon túl:]

„c) végzik a Vtv. szerinti központosított utólagos ellenõrzést, valamint az Art. szerinti központosított ellenõrzést,”

„h) végzik a termékkísérõ okmány, az egyszerûsített kísérõokmány, a borkísérõ okmány, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag anyagkísérõ okmányának, és a bérfõzési lap sorszámtartományának kiadását, valamint a felhasznált sorszámok elszámolását,”

(4) A VPKr. 15. § (2) bekezdése a következõ l) és m) ponttal egészül ki:

[A regionális ellenõrzési központok feladata és hatásköre – az (1) bekezdés b), c), f), g), k) és i) pontjában meghatározottakon túl:]

„l) végzik a fémkereskedelmi tevékenységi biztosítékul felajánlott visszavonható pénzügyi biztosítékok esetén a visszavonás lehetõségének jóváhagyását,

m) végzik a fémkereskedelmi tevékenység engedélyezése során az engedélykérelmek elbírálását, az engedélyek kiadását, azok módosítását és visszavonását.”

(5) A VPKr. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A regionális ellenõrzési központ jövedéki adó, energiaadó valamint környezetvédelmi termékdíj ügyben az országos parancsnok utasítására (engedélyével) az ille té kességi területén kívül is végezhet az Art. szerinti

ellenõrzést.”

 

28. § (1) A VPKr. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Jövedéki adóügyekben – kivéve a hatósági felügyelet keretében végzendõ adóztatási feladatokkal, illetve a Jöt. 15. §-a (1)–(2) bekezdése és 65. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos jövedéki adóügyeket – és a Jöt. szerinti engedélyezéssel, és – a 18. § (7) bekezdésben foglaltak kivételével – nyilvántartásba vétellel kapcsolatos ügyekben elsõ fokon a regionális ellenõrzési központok járnak el.”

(2) A VPKr. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. tör vény ben foglalt a vámhatóságra vonatkozó feladatokat a 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott szervek látják el.

(2) A társadalombiztosítási ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultságról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. tör vény ben foglalt feladatokat az alsó fokú szervek – a 14. § (2) bekezdésének h)–k) pontjainak és a 14. § (3) bekezdésének kivételével – látják el.

(3) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 97. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott tranzitterület kijelölésével kapcsolatos egyetértési jogot az országos parancsnokság gyakorolja. Az Rtv. 8. § (9) bekezdés b) pontja alapján a regionális parancsnokságokat, valamint a Vám- és Pénzügyõrség Központi Repülõtéri Parancsnokságát kell tájékoztatni.

(4) A Délkelet-Európai Együttmûködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépõ bûnözés megelõzésében és leküzdésében való együttmûködésrõl szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodás kihirdetésérõl és az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete keretében meg valósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 1999. évi LIV. törvény, valamint az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXV. törvény 4. §-ában meghatározott feladatokat az országos parancsnokság látja el.

(5) A Vám- és Pénzügyõrség szervei ellátják a törvény, kormányrendelet, illetõleg miniszteri rendelet által a hatáskörükbe utalt feladatokat.”

(3) A VPKr. 18. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Kormány csomagküldõ kereskedõ nyilvántartásba vételét végzõ szervként a budapesti Regionális Ellenõrzési Központot jelöli ki.”

 

29. § (1) Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szabs. r) 31. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szabálysértés országhatár átlépésekor történõ elkövetése esetén a vámhatóság jár el.”

(2) Az Szabs. r. 31/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a vámhatóság hatáskörébe tartozik.”

 

1. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 

A fémkereskedelmi engedély iránti kérelem adattartalma

 

A kérelem benyújtásának idõpontja:

A kérelmet átvevõ regionális ellenõrzési központ megnevezése, aláírása:

KÉRELEM a fémkereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezésére

I. Személyi adatok

1. A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet

1.1. neve (elnevezése) és rövidített neve:

1.2. cégbírósági bejegyzésének száma, kelte:

1.3. székhelye (ennek hiányában telephelye):

1.4. adószáma/közösségi adószáma:

1.5. VPID száma:

1.6. pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezetõ pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.7. levelezési címe:

1.8. cégvezetõjének (több cégvezetõ esetében a felelõs vezetõi feladatokat ellátó cégvezetõ megjelölésével)

18.1. neve:

1.8.2. születési helye, ideje:

1.8.3. anyja neve:

1.8.4. állampolgársága:

1.8.4. állandó lakóhelye (tartózkodási helye):

1.8.5. adóazonosító jele:

1.9. A kapcsolattartó személy elérhetõségei (név, telefonszám, e-mail cím):

2.1. Állami adóhatóság tartozás igazolásának száma, kiadásának kelte:

2.2. Önkormányzat tartozás igazolásának száma, kiadásának kelte:

3. Nyilatkozatok

3.1. egyéb köztartozásra:

3.2. köztartozásmentes adózói státuszra:

3.3. csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásra:

3.4. kettõs könyvvezetésre:

3.5. az éves beszámoló hitelesítésére:

3.6. tevékenységi biztosítékra (felajánlott összeg, teljesítési módja):

3.7. Az engedély érvényességének ideje (határozott idõtartamra történõ kiadás kérése esetén):

II. Telephelyi adatok (telephelyenként)

1. engedélyszám (módosítás, megszüntetés esetén kitöltendõ):

2. a telephely címe:

3. a telephely helyrajzi száma:

4. a telephely használati jogcíme

4.1. bérleti szerzõdés határozott idõtartamra (tól-ig):

4.2. bérleti szerzõdés határozatlan idõtartamra:

4.3. saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad:

5. tevékenység megjelölése:

a) telephely fenntartása nélkül folytatott tevékenység

aa) felvásárlás

ab) fuvarozás

ac) értékesítés

b) telephely fenntartásával folytatott tevékenység

ba) felvásárlás

bb) fuvarozás

bc) tárolás

bd) raktározás

be) értékesítés

6. Az éves szinten mûködtetni kívánt kapacitás mellett begyûjthetõ, felvásárolható, raktározható és tárolható

fémkereskedelmi engedélyköteles anyag mennyisége [kg]:

1. alumínium:

2. antimon:

3. bizmut:

4. cink:

5. cirkónium:

6. kadmium:

7. kobalt:

8. króm:

9. magnézium:

10. mangán:

11. molibdén:

12. nikkel:

13. ólom:

14. ón:

15. réz:

16. tantál:

17. titán:

18. vanádium:

19. vas:

20. wolfram:

7. Anyagkísérõ okmány aláírására jogosultak

7.1. neve:

7.2. munkaköre:

7.3. beosztása:

III. A csatolt okiratok darabszáma és megnevezése:

Kelt: ...................................................

........................................................................

a kérelmezõ aláírása (bélyegzõje)

 

2. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 

A fémkereskedelmi engedély adattartalma

 

FÉMKERESKEDELMI ENGEDÉLY

I. Az engedélyezõ regionális ellenõrzési központ megnevezése:

II. A fémkereskedelmi engedély száma:

III. A Fémtv. 6. §-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

71. § (1) bekezdése alapján a fémkereskedelmi tevékenységet az alábbiak szerint engedélyezem:

IV. A fémkereskedõ

1. neve (elnevezése):

2. rövidített neve:

3. székhelye (ennek hiányában telephelye):

4. adószáma:

5. VPID száma:

6. tevékenységi biztosítékának összege:

7. tevékenységének megjelölése:

V. Fent nevezett fémkereskedõ a fémkereskedelmi engedély mellékleteként kiállított és hitelesített betétlap(ok)on

megjelölt helyen és feltételek mellett jogosult a fémkereskedelmi tevékenység folytatására.

VI. Jelen engedély határozatlan ideig/ .......-ig érvényes.

Kelt: ......................................

....................................................................................................

az engedélyezõ regionális ellenõrzési központ

aláírása (bélyegzõje)

VII. Betétlap

1. Betétlap engedély száma:

2. A fémkereskedõ

a) neve:

b) VPID száma:

c) telephelyének címe, helyrajzi száma:

d) felügyeletét ellátó vám- és pénzügyõri hivatal:

VIII. Fémkereskedõ tevékenység engedélyezése

1. A fémkereskedõ a telephelyen a Fémtv. 4. §-ban meghatározott tevékenység végzésére jogosult.

2. A fémkereskedõ a jelen engedélyben rögzített, valamint a fémkereskedelmi engedély iránti kérelemhez csatolt

bizonylatokban, dokumentációkban szereplõ feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett mûködhet.

Kelt: ...................................................

................................................................................................................

az engedélyezõ regionális ellenõrzési központ aláírása

(bélyegzõje)

 

3. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 

A fémkereskedelmi tevékenységrõl szóló napi bejelentés adattartalma

 

I. Fõlap (a bejelentõ adatai):

a) a bejelentõ neve:

b) a bejelentõ VPID száma:

c) a bejelentõ adószáma:

d) a telephely engedélyszáma:

e) a telephely címe:

f) idõszak:

g) dátum:

h) a bejelentõ azonosítója:

II. Eladói adatok:

a) vámtarifaszám:

b) az anyag megnevezés:

c) az anyag felismerésre alkalmas jellemzõje:

d) az eladó neve:

e) az eladó címe:

f) az eladó adószáma vagy adóazonosítója:

g) természetes személy esetében a személyazonosító okmány száma:

h) a számla vagy a kísérõ okmány száma:

i) mennyiség (kg):

III. Vevõi adatok:

a) vámtarifaszám:

b) az anyag megnevezése:

c) az anyag felismerésre alkalmas jellemzõje:

d) a vevõ neve:

e) a vevõ címe:

f) a vevõ adószáma:

g) a számla vagy a kísérõ okmány száma:

h) mennyiség (kg):

 

4. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 

A fémkereskedelmi készletnyilvántartás havi zárásának adattartalma

 

I. Fõlap (a bejelentõ adatai):

a) a bejelentõ neve:

b) a bejelentõ VPID száma:

c) a bejelentõ adószáma:

d) a telephely engedélyszáma:

e) a telephely címe:

f) idõszak:

g) dátum:

h) a bejelentõ azonosítója:

II. Összesítõ adatok vámtarifaszámonként:

a) Nyitókészlet

b) Növekedés és csökkenés adatok

ba) Növekedés jogcímek:

1. összes bevételezés eladóktól

2. saját keletkezésû növekedés

3. átosztályozás miatti növekedés (vámtarifaszám változással járó)

4. feldolgozás miatti növekedés

5. bevételezés bontásból

6. bevételezés bérmunkából

7. szállítási többlet

8. növekedés összesen

bb) Csökkenési jogcímek:

1. összes kiadás vevõknek

2. saját keletkezésû csökkenés

3. átosztályozás miatti csökkenés (vámtarifaszám változással járó)

4. feldolgozás miatti csökkenés

5. kiadás bérmunkára

6. szállítási hiány

7. csökkenés összesen

c) Záró készlet

 

5. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 

Írásbeli megállapodás tartalmi követelményei

 

I. A fémkereskedõ

a) neve:

b) engedélyének száma:

c) címe:

d) engedély szerinti telephelye:

e) adószáma:

II. Az értékesítõ

a) neve:

b) képviseletére jogosult neve:

c) adószáma/adóazonosítója:

d) címe:

e) személyazonosító okmánya fajtája, száma:

III. A számla, utólagos elszámolás esetén a szállítólevél száma:

IV. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag:

a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemzõje:

c) vámtarifaszáma:

d) mennyisége (kg):

VI. Származást igazoló okmány megnevezése, száma (anyagkísérõ okmány, korábbi megállapodás, nyilatkozat):

VII. Vételár:

VIII. Dátum:

Aláírások

 

6. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 

Írásbeli nyilatkozat tartalmi követelményei

 

I. A fémkereskedõ

a) neve:

b) engedélyének száma:

c) címe:

d) engedély szerinti telephelye:

e) adószáma:

II. Az értékesítõ

a) neve:

b) adószáma/adóazonosítója:

c) címe:

d) személyazonosító okmányának fajtája, száma:

III. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag

a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemzõje:

c) vámtarifaszáma:

d) mennyisége [kg]:

IV. Vételár:

V. Az értékesítõ nyilatkozata: Alulírott, kijelentem, hogy a fentiek szerinti értékesítésre felkínált fémkereskedelmi anyag

a) fizetés nélküli begyûjtéssel

begyûjtés helye ..................

idõpontja .................

került a birtokomba

b) saját tulajdonomat képezi.

VI. Dátum:

Aláírás

VII. A nyilatkozat melléklete a személyazonosító okmány fénymásolata.

 

7. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 

Az anyagkísérõ okmány adattartalma

 

I. Sorszám:

II. A feladó/eladó

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:

III. A címzett/vevõ

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:

III. A fuvarozó (ha ez az eladótól és a vevõtõl eltér)

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:

IV. Utólagos elszámolás kivételével a számla

a) száma:

b) kelte:

V. Rendeltetési hely:

VI. A szállító jármû típusa, egyedi azonosítója:

VII. A feladás

a) helye:

b) kelte:

VIII. Az átrakodás helye:

IX. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag

a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemzõje:

c) vámtarifaszáma:

d) mennyisége (kg)

da) feladott súly:

db) köztes súly (ha van):

dc) átvett súly:

X. Dátum, aláírás, bélyegzõlenyomat:

 

8. számú melléklet a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 

A Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló

314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet mellékletének módosítása

 

1. A VPKr. Melléklete 1. pontjának felvezetõ szövegében az „1334/2000/EK” szövegrész helyébe a „428/2009/EK” szöveg lép.

2. A VPKr. Mellékletének 1. pontja a következõ d) és e) alpontokkal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi d)–g) alpontok jelölése f)–i) alpontra változik:

[1. A kettõs felhasználású termékek és technológiák kivitelére vonatkozó közösségi ellenõrzési rendszer kialakításáról szóló, a Tanács 428/2009/EK rendeletében meghatározott áruk vám eljá rás alá vonására, valamint a haditechnikai eszközöknek a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti ellenõrzésére:]

„d) az osztrák–magyar határszakaszon a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Sopron a soproni vasúti határátkelõhelytekintetében,

e) a szlovák–magyar határszakaszon az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyõri Hivatal a szobi vasúti határátkelõhely, a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Sátoraljaújhely a sátoraljaújhelyi vasúti határátkelõhely tekintetében,”

3. A VPKr. Melléklete 2. pontjának felvezetõ szövegében az „A kulturális javak kivitelérõl szóló, 1992. december 9-i 3911/92/EGK tanácsi rendeletben” szövegrész helyébe az „A kulturális javak kivitelérõl szóló 116/2009/EKrendeletben” szöveg lép.